Το 1ο Cluster για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Μεταφορών

Σχετικά με το έργο

Προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης
 • Σχηματισμός ομάδας καινοτόμων εταιρειών
 • Διασύνδεση με διεθνείς εταίρους
 • Συμμετοχή σε διεθνή φόρουμ και συνέδρια
Διαχείριση καινοτόμων έργων
 • Υποστήριξη του σχηματισμού κοινοπραξιών και αναζήτηση συμπληρωματικότητας μεταξύ των μελών
 • Υποστήριξη στη σύνταξη προτάσεων
 • Αξιοποίηση 20ετούς εμπειρίας στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών
Καθοδήγηση επιχειρηματικών στρατηγικών και παροχή γνώσεων
 • Ανάλυση της αγοράς υπέρ των επιχειρήσεων
 • Προσδιορισμός εξειδικευμένων αγορών
 • Καθοδήγηση για επιχειρηματικές ευκαιρίες
Ενίσχυση της αξίας του τομέα
 • Προώθηση νέων πολιτικών
 • Παρουσία σε τοπικές πρωτοβουλίες
 • Διάδοση των ειδήσεων του τομέα
Προσέλκυση ευκαιριών χρηματοδότησης
 • Επαφή με VC
 • Εκμετάλλευση των διεθνών κεκτημένων δεσμών με άλλες οργανώσεις

Υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις

Προώθηση συνεργειών και συνεργασιών

Υποστήριξη στη σύνταξη προτάσεων

Προώθηση των δραστηριοτήτων των μελών

Υποστήριξη της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διεθνείς δραστηριότητες και πρωτοβουλίες


The 1st Network

Scroll to Top