Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτικά εργαλεία και προσκλήσεις χρηματοδότησης

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση με θέμα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας».

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014-2020.

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).