Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις»

Δημοσιεύθηκε η 2η πρόσκληση στους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας που στόχο έχει την ανάπτυξη σε συνεργατικά σχήματα επιχειρηματικών σχεδίων με έμφαση στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.

Κάθε Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας δύναται να υποβάλλει μία πρόταση
που θα περιλαμβάνει περισσότερα υπό-έργα με επιμέρους στόχους:

•Ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών,

•Υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής των προϊόντων/υπηρεσιών σε αγορές στόχους,

•Η αύξηση των θέσεων εργασίας,

•Η προσέλκυση επενδύσεων,

•Η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας

Βρείτε την πρόσκληση εδώ.